Op bezoek

Wat vindt u van het discussiestuk?

Er was veel belangstelling voor de tweede dialoogbijeenkomst over het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs. Op het programma stond het thema Een sterke vroege start. We vroegen een aantal bezoekers wat zij van het discussiestuk vinden.

Als onderwijssector moeten we er óók voor het jonge kind zijn. Je hoort vaak beweren ‘dat het pas in groep 3 begint’. Kleuterleerkrachten worden niet altijd gezien als volwaardig leerkracht. Toch geven juist zij kinderen de basis om verder te komen. Opleidingen besteden te weinig aandacht aan het werken met jonge kinderen. Hierdoor staan er steeds minder mensen met goede kennis over de ontwikkeling van het jonge kind voor de klas en worden kleuters behandeld als schoolkinderen, terwijl ze daar niet klaar voor zijn. Dit vergroot de kans op leer- en gedragsproblemen. Om een sterke vroege start te maken, heb je professionals nodig die weten wat belangrijk is voor jonge kinderen. Vanuit de neurologie begrijpen we steeds beter hoe zij zich ontwikkelen. Met deze inzichten moeten we zowel in de opleiding tot pedagogisch medewerker als in de leerkrachtenopleiding aan de slag.

Lianne Morssink
Leerkracht basisonderwijs (specialisatie ‘jonge kind’) aan de Lid Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs

De Toekomst van ons onderwijs is een sterk discussiestuk. Zo vind ik het uitkristalliseren op 15 jaar interessant. De schoolkeuze op 11-12 jarige leeftijd werkt in het nadeel van kinderen die meer tijd nodig hebben hun niveau te bereiken. Bij Sezer voor Diversiteit ontwikkelen we programma’s en projecten die zich richten op het verkleinen van kansenongelijkheid en die aanzetten tot participatie. We hebben het programma Talentenklassen voor slimme groep 8-kinderen voor wie het  niet als vanzelfsprekend is om door te stromen naar havo of vwo. Doordat ze bijvoorbeeld een taalachterstand hebben of ouders niet op de hoogte zijn dat hun ondersteuning noodzakelijk is. De kinderen volgen op woensdagmiddag twee uur les aan gerenommeerde vo-scholen en gaan vijf keer per jaar op excursie om hun wereld te verbreden. Hun ouders volgen daarnaast een Programma ouderbetrokkenheid. Ik ben momenteel in gesprek met Techniek Nederland om ook de doorstroming voor deze doelgroep naar het technisch hoger onderwijs soepeler te laten verlopen. De talentenklassen werken heel goed, de onderzoeken van de Erasmus Universiteit wijzen dit ook uit. Eigenlijk is het vreemd dat wij deze activiteiten extern gefinancierd moeten krijgen. Zoiets zou binnen het onderwijsstelsel structureel moeten bestaan.

Melissa Strangio
Directeur Sezer voor Diversiteit

Een paar zaken blijven in De toekomst van ons onderwijs onbesproken. Er wordt terecht gesteld dat kinderen pas rond hun zesde rijp zijn voor cognitief leren. Dan moet je je afvragen wat 4- en 5-jarigen op school doen en er zeker niet voor pleiten om kinderen met 2 jaar al naar school te sturen. Binnen het huidige systeem hebben we de drie ontwikkelingsfasen niet goed geregeld. Als je hierop niet goed doorpakt en de periode van 0 tot 18 jaar niet goed inricht, ben je vooral bezig met window dressing. Dat had wat mij betreft wat uitgebreider behandeld mogen worden.

Gjalt Jellesma
Voorzitter BOink, Belangenvereniging voor ouders met kinderen in de kinderopvang
Voeg toe aan selectie